Επιστρέφει στο Περιστέρι ο Πεδουλάκης

Ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Ðáíáèçíáúêïý Áñãýñçò ÐåäïõëÜêçò äßíåé ïäçãßåò óôïõò ðáßêôåò ôïõ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ áãþíá ìðÜóêåô Ðáíáèçíáúêüò-ÐñïìçèÝáò, ãéá ôçí 1ç áãùíéóôéêÞ ôïõ ÐñùôáèëÞìáôïò ôçò Á1 êáôçãïñßáò áíäñþí, óôï ÏÁÊÁ, ÊõñéáêÞ 9 Ïêôùâñßïõ 2016. Ï Ðáíáèçíáúêüò íßêçóå ìå óêïñ 81-71. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÌÏÓ×ÁÍÄÑÅÏÕ

Για την τρίτη του θητεία στο Περιστέρι ετοιμάζεται ο Αργύρης Πεδουλάκης που έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με την ομάδα.

Ο σύλλογος των δυτικών προαστίων, από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στη Μπάσκετ Λιγκ και μετά τη λύση της συνεργασίας με το Νίκο Καραγιάννη, βρέθηκε ο προπονητής που θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία. Οι δύον πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.

Ο Αργύρης Πεδουλάκης ήταν προπονητής στο Περιστέρι τα διαστήματα (1995-1997 ως βοηθός, 1997-2004 και 2010-2012).